Ако стоиш гол в гардероба - или си любовник, или си идиот.

secrets-in-the-closet-front
YOU KNOW YOU LOVE ME!
 X.O.X.O.

No comments:

Post a Comment